Chương trình tính Tích hai số

Program Tichhaiso_Program;
Var a,b: Integer;

Begin
Write( ‘Nhập a: ’); Readln(a);
Write( ‘Nhập b: ‘); Readln(b);
Write( ‘Tich hai số vừa nhập: ’,a * b);
Readln;

End.

Advertisements