Chương trình tính Hiệu hai số

Program Hieuhaiso_Program;
Var
Var a,b: Integer;

Begin
Write( ‘Nhập a: ’); Readln(a);
Write( ‘Nhập b: ‘); Readln(b);
Write( ‘Hieu hai số vừa nhập: ’,a-b);
Readln;

End.

Advertisements