Chúng ta tiếp tục “chế biến” chương trình đơn giản.
Sẽ có thêm vài lệnh mới trong phần này và phần sau, chúng ta thống nhất sẽ khoan đi vào chi tiết, chỉ “chế biến” thêm một chút và chạy thử chương trình mà thôi.

Program Bai9_Program1;
uses
crt;
Begin
ClrScr;
Writeln(‘Hello World.’);
Write(‘Prepare to learn PASCAL!’);
Readln;
End.

Chúng ta đã thêm “hai điều mới mẻ”:

-crt; với khai báo uses
-ClrScr;

Bạn lưu lại và chạy thử chương trình.
Nếu bạn để ý, trong những ví dụ trước, nếu ta chạy thử chương trình lần thứ hai chẳng hạn, kết quả của những lần trước vẫn còn nguyên trên màn hình.
Tuy nhiên lần này sẽ chỉ có kêt quả của chương trình hiện tại
Lệnh ClrScr; đã làm công việc dọn dẹp sạch sẽ màn hình.

Advertisements