Vẫn là chương trình đơn giản của chúng ta
Bây giờ bạn tiếp tục có một chút sửa đổi.

Program Bai8_Program1;
Begin
Writeln(‘Hello World.’);
Write(‘Prepare to learn PASCAL!’);
Readln;
End.

Bạn lưu ý:
-Chúng ta tách câu chào ra làm hai
-Ta dùng lệnh Writeln để in phần thứ nhất.
-Ta dùng lệnh Write để in lệnh thứ hai.

Bạn lưu lại và chạy thử. Bạn sẽ thấy câu chào gồm hai hàng, hàng đầu là “Hello World.” và hàng thư hai là “Prepare to learn PASCAL!”

Lệnh Writeln hoàn toàn giống lệnh Write , tuy nhiên chúng khác nhau ở chỗ sau khi in xong Writeln sẽ di chuyển con trỏ xuống hàng tiếp theo trên màn hình và đợi lệnh tiếp theo.

Trong ví dụ của chúng ta, sau khi in “Hello World.”, con trỏ sẽ chuyển xuống hàng tiếp theo và thực hiện lệnh in “Prepare to learn PASCAL!”.
Sau lệnh này, con trỏ sẽ nằm nguyên tại hàng vừa in dòng chữ “Prepare to learn PASCAL!” và đợi lệnh tiếp theo, ở đây chính là lệnh Readln; và chương trình sẽ dừng lại đợi chúng ta bấm ENTER.
Nếu sau lênh Write(‘Prepare to learn PASCAL!’); chúng ta viết tiếp một lệnh in thì dù là Write hay Writeln dòng chữ thứ ba cũng sẽ được in ngay sát dòng chữ thứ hai. Nghĩa là hai chương trình sau sẽ cho kết quả hoàn toàn giống nhau dù chúng ta dùng Write trong Program2 và Writeln trong Program3.

-Program2

Program Bai8_Program2;
Begin
Writeln(‘Hello World.’);
Write(‘Prepare to learn PASCAL!’);
Write(‘Thank you’);
Readln;
End.

-Program3

Program Bai8_Program3;
Begin
Writeln(‘Hello World.’);
Write(‘Prepare to learn PASCAL!’);
Writeln(‘Thank you’);
Readln;
End.

Advertisements