Nhắc lại:

  • Bạn cần một IDE-trình biên dịch để viết chương trình Pascal
  • Ta chọn TURBO PASCAL làm IDE-trình biên dịch của chúng ta.
  • Nếu download Pascal từ Internet về, bạn chỉ cần giải nén để sử dụng, không cần cài đặt.
  • Nếu máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows 98, 2000, hay XP bạn chạy TURBO PASCAL bằng cách double click vào file TURBO.EXE nằm trong thư mục BIN để chạy PASCAL.
  • Nếu máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows Vista hay Windows 7, sau khi cài TURBO PASCAL, bạn cần cài thêm DOSBOX. Sau khi cài đặt Dosbox, tạo một Shortcut tới chương trình DOSBOX với tham số qui định nhằm MOUNT thư mục chứa Turbo Pascal lên một ổ đĩa ảo của Dosbox. Sau đó chạy TURBO.EXE từ ổ đĩa ảo đó.
  • Sau khi viết Code, bạn lưu các chương trình lại với phần mở rộng .PAS
  • Các IDE thông thường sẽ sử dụng hai phím CTRL+F9 để biên dịch
  • Tuy nhiên bạn nên hiểu đây không phải là lệnh của Pascal, chỉ là thao tác với IDE mà thôi. Ví dụ nếu bạn sử dụng Free Pascal để viết chương trình Pascal. Bạn cần nhập lệnh fpc Ten_Chuong_Trinh.pas trong Command Line để biên dịch.
Advertisements