Cấu trúc một chương trình PASCAL.

Begin

End.

  • Một chương trình hợp lệ do hội đủ điều kiện cần
    thiết là có hai từ khoá Begin và End.
  • Từ khoá End có kèm dấu “.” phía sau báo hiệu
    kết thúc chương trình.
  • Khối lệnh nằm trong cặp từ khoá “Begin” và
    “End.” gọi là khối chương trình chính.

Nhắc lại:
-Pascal là ngôn ngữ lập trình
-Turbo Pascal là phần mềm dùng để soạn thảo và biên dịch chương trình Pascal, nói gọn là trình biên dịch.

Advertisements