Các phím chức năng chính của TURBO PASCAL.

F2: Lưu chương trình trong khi soạn thảo.
F3: Tạo một file mới hoặc mở một file cũ.
F9: Dịch thử chương trình để kiểm tra lỗi.
Ctrl – F9: Chạy chương trình.
Alt – F5: Xem kết quả chạy chương trình.
Alt – X: Thoát khỏi màn hình soạn thảo

Nhắc lại:
-Pascal là ngôn ngữ lập trình
-Turbo Pascal là phần mềm dùng để soạn thảo và biên dịch chương trình Pascal, nói gọn là trình biên dịch.
-Các phím nói trên là Các phím chức năng chính của TURBO PASCAL, bản thân ngôn ngữ Pascal không có phím chức năng nào cả.

Advertisements