Chúng ta sẽ không sử dụng chương trình cũ nữa.
Phần này chúng ta sẽ tạo một chương trình mới. Tính tổng của hai số

Program Lesson13_Program1;
Var
So, So2, Tong: Integer;

Begin
Write(‘Cho biet so thu nhat:’);
Readln(So1);
Writeln(‘Cho biet so thu hai:’);
Readln(So2);
Tong := So1 + So2; {Tinh tong hai so}
Writeln(Tong);
Readln;
End.

Bạn lưu lại và chạy thử chương trình.
Đây là chương trình tính tổng hai số.
Khác với chương trình tính diện tích hình tròn với bán kính cho trước. Chương trình này “tương tác” với người sử dụng.
Tùy thuộc vào hai số mà người sử dụng nhập vào, chương trình sẽ cho ra tổng của hai số.

Có mấy vấn đề bạn cần lưu ý:

  • Sau khi in ra dòng chữ hỏi số thứ nhất, chương trình sẽ gặp lệnh Readln(So1); Khác với lệnh Readln; trong trường hợp này chương trình sẽ đợi, nhưng không phải đợi “khơi khơi” mà là đợi để biết người dùng nhập số nào và sẽ lưu lại trong biến So1, sau đó sẽ chuyển qua lệnh tiếp theo.
  • Lệnh tiếp theo cũng tương tự như trên, chương trình sẽ hỏi và lưu giá trị vào biến So2
  • Sau khi người sử dụng nhập giá trị, chương trình sẽ chuyển qua lệnh tiếp theo, tính giá trị của biến Tong bằng cách cộng So1 So2.
  • Sau đó chương trình sẽ viết giá trị biến Tong ra màn hình và gặp lệnh Readln;
Advertisements