Một lần nữa nhắc các bạn:
-Luôn nhớ các dấu “.” hay “;” sau mỗi câu lệnh.
-Nếu bạn chỉ thiếu một dấu “;” thôi chẳng hạn, bạn sẽ gặp lỗi khi biên dịch hay chạy thử chương trình.
-Bạn nên tạo thói quen thường xuyên biên dịch để sơm phát hiện lỗi. Để làm việc nay, bạn nên viết cấu trúc trước khi viết chi tiêt.
Ví du với chương trình đơn giản của chúng ta, bạn nên viết theo trình tự này:
Bước 1:

Program Bai10_Program1;

Begin

End.

Biên dich, nếu không có lỗi thì chuyển qua
Bước 2:

Program Bai10_Program1;

Begin

Write(‘Hello World.’);

Readln;
End.

Tiếp tục biên dịch, chạy thử, nếu không có lỗi chuyển qua
Bước 3:

Program Bai10_Program1;
uses
crt;
Begin
ClrScr;
Writeln(‘Hello World.’);
Write(‘Prepare to learn PASCAL!’);
Readln;
End.

Có thể bạn cho là mất thì giờ, tuy nhiên với những chương trình lớn việc này là cần thiết, bạn không nên cắm cúi viết từ đầu tới cuối một chương trình. Vừa khó kiểm soát lỗi, vừa rất khó gỡ rối. Hơn nữa việc cắm đầu viết từ đầu đến cuối không phải là thói quen tốt.

Advertisements