Chúng ta thống nhất sẽ dùng TURBO PASCAL trong toàn bộ website này.

Các bạn có thể tải bản TURBO PASCAL 7.0 tại đây.

Windows Vista hay Windows 7 không hỗ trợ TURBO PASCAL 7.0 vì vậy nếu nếu máy bạn là Windows Vista hay Windows 7 bạn sẽ cần cài đặt thêm DOSBOX, bạn vào đây để tải DOSBOX.

Thường thì bộ cài đặt Turbo Pascal 7.0 được đặt trong thư mục Tp70 nếu bạn mua đĩa.
Vói bản tải về từ Internet, TURBO PASCAL không cần cài đặt. Sau khi tải về bạn giải nén là có thể chạy được.

Sau khi giải nén bạn sẽ có thư mục Turbo_Pascal7.0, trong đó lại có một thư mục khác là Turbo_Pascal7.0, trong này sẽ có thư mục BIN, trong BIN sẽ có file TURBO.EXE
Chúng tôi đề nghị bạn nên đổi tên thư mục Turbo_Pascal7.0 thành Turbo hay đơn giản là TC.
Tóm lại bạn sẽ có TC->TC->BIN->TURBO.EXE

1/ Nếu máy bạn là Windows 98, 2000 hay XP: Bạn chỉ cần double click vào TURBO.EXE để bắt đầu chạy Turbo Pascal
2/Nếu máy bạn là Windows Vista hay Windows 7, bạn cần theo các bước sau:
Bước 1: Cài đặt thêm DOSBox. Bạn vào đây để tải DOSBOX.

Bước 2: Có hai cách để dùng DOSBOX chạy TURBO PASCAL
CÁCH THỨ NHẤT:
-Bạn click vào Dosbox Icon để chạy DOSBOX. Sau đó bạn nhập lệnh “Mount C C:\DOWNLOADS\TC\TC\BIN” nếu bạn cài Pascal trên ổ đĩa C. Lưu ý lệnh không có dấu nháy.
Lệnh mount có cú pháp như sau:
Mount [chữ cái ổ đĩa ảo] [đường dẫn] + Enter
Ở đây:

chữ cái ổ đĩa ảo là một chữ cái bất kỳ từ A đến Z.

đường dẫn là đường dẫn tuyệt đối của thư mục chứa phần mềm muốn gán kết với ổ đĩa ảo.
Sau đó bạn nhập C: để chuyển đến ổ C. Lưu ý đây chỉ là tên ổ đĩa ảo, bạn có thể đặt là C hay D..tùy bạn.

Cuối cùng bạn nhập lệnh TURBO.EXE để chạy Turbo Pascal 7

CÁCH THỨ HAI:
Tạo đường dẫn DOSBox cho Turbo Pascal, click phải lên màn hình nền, chọn New -> Shortcut, copy dòng sau và dán vào:

“C:\Program Files\DOSBox-0.74\DOSBox.exe” -noconsole -c “Mount C C:\DOWNLOADS\TC\TC” -c “c:” -c “cd bin” -c “cls” -c “turbo.exe” -c “exit”
rồi click Next và đặt tên Icon lại là “Turbo Pascal 7.0″

Lưu ý dòng phía trên phải bao gồm tất cả các dấu nháy.

Giải thích về tham số dòng lệnh trên:
-“C:\Program Files\DOSBox-0.74\DOSBox.exe” là đường dẫn đến chương trình DOSBox, có thể thay đổi nếu bạn cài DOSBox vào thư mục khác

-noconsole là tùy chọn không hiện cửa sổ Console của DOSBox (khi DOSBox chạy có kèm theo một cửa sổ Console và cửa sổ Console này thì không cần thiết, chúng ta chỉ cần cửa sổ giả lập màn hình của DOSBox)

-c và sau đó là một lệnh giữa cặp dấu ngoặc là thực thi các lệnh của DOS, “Mount C C:\DOWNLOADS\TC\TC” là gắn thư mục C:\DOWNLOADS\TC\TC cho ổ đĩa C của DOSBox, “c:” là lệnh chuyển ổ đĩa làm việc về ổ C, “cd bin” là chuyển thư mục làm việc về thư mục bin, “turbo.exe” là lệnh gọi Turbo Pascal, “exit” là lệnh thoát DOSBox sau khi Turbo Pascal được kết thúc.

Bước 3: Xong bước 2 và nếu bạn chọn cách tạo SHORTCUT thì bạn đã có thể chạy Turbo Pascal bằng cách double click vào shortcut mới tạo

Advertisements