Pascal cũng như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác nhằm viết ra những câu lệnh bằng một ngôn ngữ trung gian giữa ngôn ngữ con người với ngôn ngữ máy tính.
Ngôn ngữ trung gian có thể là Pascal, C, PHP, Java…
Ngôn ngữ con người có thể là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp
Ngôn ngữ máy (Machine language)thì vô cùng … đơn giản , chỉ có bật và tắt mà thôi. Máy tính của chúng ta chỉ có thể hiểu được hai trạng thái bật và tắt, có tín hiệu hay không có tín hiệu.
Để “viết” Pascal hay bất cứ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần một integrated development environment (IDE)
Để máy có thể “hiểu” Pascal và thi hành “mệnh lệnh” thì ta cần một người phiên dịch. Đó là trình biên dịch-Compiler.
Nói chung, người ta thường kết hợp cả IDE và COMPILER vào một phần mềm duy nhất. Trong trường hợp của chúng ta sẽ là TURBO PASCAL hay BORLAND PASCAL
Chúng tôi muốn nhắc lại những điều này vì thực tế có rất nhiều bạn cảm thấy rất mơ hồ giữa PASCAL, TURBO PASCAL, BORLAND PASCAL. Thậm chí có một eBook còn ghi rằng TURBO PASCAL là ngôn ngữ lập trình.

Tóm lại:
1/Pascal là ngôn ngữ lập trình
2/Turbo Pascal là môi trường để ta viết Pascal và biên dịch ra thành một file mà máy tính có thể hiểu được.

Advertisements